Protokoller

Styremøte

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte, jfr aksjelovens § 6-19. Det vil si at det skal avholdes minimum ett styremøte i løpet av året, der årsregnskap og årsberetning skal behandles. Det skal videre føres protokoll over styrebehandlingen, jfr aksjelovens § 6-29, 1. ledd.

Mal for protokoll for styremøte (doc)

Ordinær generalforsamling

Innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling, jfr aksjelovens § 5-5. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte

- andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

Det skal føres protokoll for generalforsamlingen, jfr aksjelovens § 5-16.

Mal på ordinær generalforsamlingsprotokoll (doc)

Malene er ment som en veiledning for små foretak, og dekker kun de mest vanlige sakene.